بنام خدا

خداراسپاس وستایش میگویم که مرا توفیق عنایت فرمود تا درراه کسب علم ودانش تلاش نمایم و بر شناخت علمی خود بیفزایم با کسب اجازه از تمامی ناشران و بزرگان طوایف بختیاری (چارلنگ وهفت لنگ) خوانین وکلانتران بزرگ بختیاری تصمیم گرفتم که از نسل جدید (ناشران-بزرگان-افراد جویای نام-پژوهشگران-نویسندگان-مداحان-هنر آموختگان و کسانی که قدمی در بهتر شناساندن ایل بختیاری برمیدارند بخاطراینکه نام این عزیزان در تاریخ بختیاری همچون گذشتگان ثبت و شناخته شوند انجام دهم مطمئناء از نسل قدیم وجدید هر طایفه کمک خواهم گرفت  در این راه نیاز به هر گونه اطلاعات کامل وجامع دارم منتظر راهنماییهای شما سروران گرامی هستم با تقدیر و تشکر