نظری بر نگرش طایفه ای

قوم بختیاری از چندین طایفه تشکیل شده است .که این طایفه ها هر کدام نسبت به طایفه دیگر خود را برتر و بالاتر می دانند .و همین برتر دیدن. بالاتر دانستن باعث خیلی از عقب ماندگی ها شده است .این عقب ماندگی در قوم بختیاری از هر بعدی قابل لمس و حس می باشد و حتی به گونه ایی محسوس است که می توان به عینیت آنرا مشاهده نمود .ریشه این کار از سالیان دور سر چشمه گرفته و در تاروپود ایل رسوخ کرده و دیگر امکان دست بر داشتن خیلی کم شده و یا بهتر بگویم اصلا نمی توانند دست بر دارند. زیرا بیشتر این بزرگی و یا کوچکی از طرف بزرگان قوم بوده است و این کار به صورت یک عقده به وجود آمده و نسل اندر نسل ادامه پیدا کرده و تا به آنجا رسیده است .که حالا با داشتن تحصیلات دانشگاهی می خواهیم خودمان را نشان بدهیم به یکدیگر حمله می کنیم و کارهایی که نباید انجام دهیم را انجام می دهیم.برای اینکه بدانیم قومیت چیست و تعصب طایفه گرایی چگونه است .وقتی کارهایی نظیر انتخابات در پیش داریم می توانیم این موضوع را کاملا حس و مشخص نمائیم چون اینجا دیگر مدیریت. تخصص . تحصیلات . آکادمیک .تجربه. دانش اجتماعی و غیده....اصلا بکار نمی آید و فرد مورد نظر انتخاب نمی شود بلکه قو میت مطرح است و طایفه گندعلی نمی خواهد از موری .موری نمی خواهد از باورصاد وباورصاد از شهنی عقب بیفتد .بلکه خود را طایفه ای برتر و نماینده طایفه خود را فردی بهتر می داند. و همین مسئله باعث می شود که گزینه های خوب و مردان کار و عمل و فرهنگ شهرمان در حاشیه قرار بگیرند و فردی که در هیچ مواردی تخصص ندارد انتخاب شود و چهار سال عقب ماندگی را می باید تحمل کنیم از این رو می گویم داشتن تخصص لازم و ضروری است .زیرا فرد مورد نیازش می باشد .ولی متاسفانه در قوم بختیاری این گونه نیست .هیچ به کوه و کوه به هیچ فروخته میشود . چون تنها چیزی که اهمیت دارد ، طایفه گرایی است و این موضوع به گونه ای است ، که بعضی مواقع در معابر هم مورد توجه واقع می شود و تو هیچ حرفی برای گفتن نداری و حتی بعضی مواقع به یکدیگر اهانت هم می نمایند در صورتی که امروز گند علی ، شهنی ، باورصاد ، زراسوند ، بابادی و ... اهمیت ندارد چه کسی بودن ارزش ندارد چه تخصصی داری و چه اندازه توان مدیریت داری و چگونه می توانی از راهبرد های مناسب برای پیشرفت استفاده نمایی مهم است مدیرت بودن داشتن دانش مدیریت به درد نمی خورد و محکوم است ولی اگر مدیریت همراه با دانش بود طایفه مطرح نیست و می توان اندکی امیدوار بود و خوب در شهرستان مسجد سلیمان که یکی از شهرهای قوم بختیاری است این گونه نیست و اگر گفتی فلانی مدیر خوبی است و توان مدیریت بالایی را دارد بلا فاصله از فلان طایفه است و آنها نوکرانی می کردند را مطرح می نمایند و این بزرگترین بلایی است که گریبان قوم بختیاری را گرفت و از آن نمی توانند فرار کنند ، زیرا خودشان این دام را گسترده اند ، که گریبان خودشان را هم می گیرند ، و نتیجه آن می شود که شاهد هستیم و در غافل .

به نقل از سایت مسجد سلیمان