سلام ای بختیاری

سلام ای بختیاری بخت روشن

گل ایرون وخارچشم دشمن

سلام ای کرکه گرزت باو دسته

که اسمت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بشت بدخواته شکسته

سلام دودرکه مینایت کتونه

توکه دنیارشادتهاته دونه

بگوجوراول دنیات بهونه

هنی میرزا گبت شهنامه خونه

زچوبازی بگو داری توچوباز

هنی هم میشکالون ازنن ساز

ایرتاریخ کم مهری نشون دا

ایرگردون بکامت کم امون دا

ولی الحق که اصلت افتخاره

تش ایلت من دنیا دیاره

/ 0 نظر / 53 بازدید