سلام بختیاری

سلامی به گرمی انگشت چاله      به اسپیدی شیربز مین پیاله

سلامی پرزاوچی رود کارون         خروش چی تاخته چی اسب سوارون

سلامی صاف وساده چی دل لر     به دالو وتاته دودرو کر

سلامی خوش صدا چی کوگ تاراز    چی گم گم دهل یا هف هف ساز

سلامی تازه چی تر کلوسا      سلامی ساده زایما به ایسا

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید