طوایف بختیاری (هفت لنگ+چهار لنگ )

طوایف بختیاری (هفت لنگ+چهار لنگ )

 

هفت لنگ


هفت لنگ بختیاری به چهار طایفه تقسیم می شود


1-دورکی 2- دینارونی 3- بابادی 4-بختیاروند


دورکی 7طایفه است


1- زراسیوند 2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 – آسترکی


1-1-زراسیوند


سهی – سزار – نورآباد


سهی


ایهاوند- کورکور


سزارو و نورآباد شعبی ندارد


ایهاوند


احمد خسروی –توشمال - عمله جات – چقاخورنشین –ایها- الاسوند- سهو-میر-زنبور

کورکور


خدرسرخ – خدری- گرگه- باپیر- سیف الدین وند


1-2-اسیوند


بردین – پل – خواجه – گادوش-سهماروند1-3- موری


بابایی- علی جان وند- بٌوری – بَوری


1-4- قندعلی


خلیل وند- ورناصری – صالح باوری1-5- بابااحمدیکشکی – سراج الدین – درویش آدینه1-6- عربکنگرپر- اولاد علی بیگ1-7- آستریکیچاربری – گاییونددینارونی چهار طایفه دارد1- اورک 2- طوایفی که در مال امیر هستند 3- بابادی4-بختیاروند2-1- اورکموزرمویی – خواجه – زنگی – غلام – کشی خالی – اولاد حاجی علی – غریبی – جلالی – ممسنی – چهار بینی چه2-2- طوایفی که در مال میر (سوسن) هستندنوروزی – بویری- سرقلی – لجمیر اورک – گورویی- شیخ عالی وند- شالومال – امیری – کورکور- عالی محمودی – علی محمد خانی – عالی محمودی علی مردان خانی – بندونی – شالو2-3- بابادیعالی انور – عکاشه – راکی – کله – ململی -عالی انور

نفی عبدالله – عالی ور- آرپنایی – میر قاید- رهزاعکاشه

مراد- عالونی – چوی – شهرویی – کلامویی – کله سن – سله چین

راکی


کلاوند- قاسم وند- ارزویی وند- مد ملیل


کله


گله – پبدنی – احمد محمدی


ململی


سله چین – کوراوند- لیموچی – حلوایی – شهنی – نصیر – گمار


2-4- بختیاروند


بختیاروند- عالی جمال – جانکی سردسیربختیاروندمنجزی – علاءالدین وند- بلیوند- وه ناشی – استکی – سرو- لروزیی – مشهدی مرداسیعالی جمالییردی- برام عالیجانکی سردسیرجلیلی – معموری – ریگی – بارزی – بروبرو- هلوسعد- شیاسی – سوتک – بوگر

چهار لنگ بختیاری


مشتمل بر 5 طایفه بزرگ است

1- محمد صالح 2- کنرسی 3- موکویی 4- زلقی 5- ممی وند1- محمود صالح

به 8 تیره تقسیم می شود

1- اورش 2- مم جلالی 3- کاقلی 4- عادکار 5- ال داود 6- قلی 7- آردپنایی 8- ممزایی8-1 ممزایی به 16 شعبه تقسیم می شود

1- خلیل 2 تساروند 3- دویروند – 4- فرخ وند 5- جمال وند 6- خون باوا 7- چهار بره 8- دریالایی 9- بدرقه 10- گورویی 11- موزرمینی 12- اورک 13- بادا 14- هارونی 15- گشول 16- دودنگه2- کنرسی

به 24 تیره تقسیم می شود

1- محمد جعفری 2- پاپا جعفری 3- عالی جعفری 4- غریب وند 5- هر کل 6- گشتیل 7- سندلی 8- ایش گشاس 9- گریجه 10- سیلان 11- جانکی گرمسیر 12- پوستین بکول 13- اسفرین 14- بوربورون 15- ورمحمید 16- استکی 17- عاشوروند 18- عالی وند 19- برون 20- تمبی 21- شیخ 22- سهونی 23- زنگنه 24- گل گیری2-11 جانکی به شش شعبه تقسیم می شود

1- مکوند 2- زنگنه 3- کردزنگنه 4- بلواسی 5- آل خورشید 6- ممبینی2-22 سهونی به شش شعبه می شود

1- باورساد 2- حموله 3- کهیش 4- مترک 5- سنگی 6- ساد3- موکویی

به 6 تیره تقسیم می شود1- شیخ سعید 2- پیرگویی 3- خوی گویی 4- دیویسی 5- شیاس 6- مهدور4- زلقی


به چهار تیره تقسیم می شود

1- دوغ زنی 2- جاوند 3- میمون جایی 4- سادات احمدی


5- ممی وند

به پنج تیره تقسیم می شود

1- بسحاق 2- پولاد وند 3- عبدال وند 4- حاجی وند 5- عیسی وند


5-1 بسحاق به 11 شعبه تقسیم می شود

1- بری 2- گرگیوند 3- جلیل وند 4- خانه قاید شهر وسوند 5- ملک محمودی 6- آدینه وند 7- شهر وسوند 8- خانه صلاتین 9- میزه وند 10 – اتابک 11- صوفی5-2 پولادوند به 5 شعبه تقسیم می شود1- هیودی 2- سالاروند 3- خانه جمالی 4- خانه قاید 5- گراوند5-3 عبدال وند

به 8 شعبه تقسیم می شود

1- گوشاردی 2- بیران وند 3- درویش 4- زرین چقایی 5- تونی 6- ماهرودی 7- ده قاضی 8- چکان5-4 حاجی وند

به چهار شعبه تقسیم می شود

1- غالبی 2- زیدقاید 3- هیل هیل 4- الیاسی

5-5 عیسی وند

به هفت شعبه تقسیم می شود

1- خانه قاید 2- گیرویی 3- ورکی 4- زیبایی 5- اداوی 6- گورویی 7- جعفر وند

بر گرفته از کتاب تاریخ بختیاری تالیف سردار اسعد

/ 1 نظر / 640 بازدید
بهمن عیسوند

با سلام وعرض خسته نباشید من از طایفه عیسوند تیره گیروی هستم می خواستم اگر اطلاعی از این طایفه دارید در اختیار اینجانب قرار دهید سپاسگزارم