پاینده باد ایل بختیاری

بنام خدایی که لر آفرید                                                زینه و پیاوکر آفرید

کرده به دنیالروادیاری                                                  داده بسون غیرت بختیاری

هخامنش زایل لر وریستا                                            پخش وپلا وابیده مین دنیا

مو تاته زا کوروش واردشیرم                                        مو تخت جمشیدم وبرد شیرم

مو بختیارم زنسل افتو                                              صاف دلم پاک دلم جوراو

موبختیارم که شیر افکنم                                          بدامان زاگرس بود میهنم

زعهد کهن ریشه ام پایدار                                       به آزادگی گشته ام نامدار

دریغاشهیدان خفته بخاک                                       سواران آزاده با قلب پاک

 

/ 0 نظر / 31 بازدید